Boekings- en annuleringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. De boekings-/annuleringsvoorwaarden zijn bindend voor zowel huurder als verhuurder.

1.2. De reservering kan zowel mondeling, telefonisch als schriftelijk gebeuren. Voor de verhuurder is zij slechts bindend vanaf ontvangst van het verschuldigde voorschot.

1.3. Het niet nakomen van een of meerdere punten van deze overeenkomst door de huurder zal de onmiddellijke ontbinding ervan voor gevolg hebben zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

2. De prijs

2.1. De prijslijst vermeldt zowel de huurprijzen voor de respectievelijke periodes als de verplichte schoonmaakkosten en optionele add-ons

2.2. De gemeentelijke en diverse belastingen zijn inclusief binnen de huurprijs en worden verrekend volgens het geldende tarief.

2.3. Het bedlinnen en een handdoek zijn inclusief.

2.4. Elektra, water- en verwarmingskosten zijn inclusief in de huurprijs.

2.5. De kosten voor de eindschoonmaak bedragen eenmalig €350 

2.6. De kosten voor het afvoeren van afval zijn inclusief in de huurprijs

2.7 De borgsom bedraagt eenmalig €1500 (bij aankomst te betalen in cash) 

3. De huurovereenkomst

3.1. De bestemming van de vakantiewoning is ‘private bewoning’. De huurder zal de vakantiewoning als dusdanig zelf bewonen en gebruiken. (onderverhuring en/of huuroverdracht zijn niet toegelaten).

3.2. De huurder moet de vooropgestelde betalingstermijnen respecteren.

3.3. De huurovereenkomst vermeldt:

• De huurperiode

• De huurprijs (voorschot saldo)

• De verschuldigde kosten

• De borgsom

3.4 Bij verkoop van de woning vervalt het contract zonder schadevergoeding en worden alle eventuele voorafbetalingen terug gestort aan de huurder.

4. De betaling

4.1. Het voorschot van 50% van de verblijfskosten (huur en verbruikskosten) dient betaald binnen de 7 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst.

4.2. Het saldo dient gestort te worden uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van het verblijf.

4.3. Bij reservering binnen de 30 dagen voor de aanvang van het verblijf dienen de volledige huur en verblijfskosten onmiddellijk en integraal gestort te worden.

4.4. De volledige borgsom  van €1500 dient bij aankomst in cash meegenomen te worden. Teruggestort binnen 2 weken na vertrek, op uw rekening na aftrek van eventuele schadekosten.

4.5. Na ontvangst van alle hogervermelde betalingen en documenten bezorgt de verhuurder het huisreglement met alle praktische gegevens.

4.6. Bij aankondiging van maatregelen door de federale overheid m.b.t. een pandemie zoals bvb. covid19 zal de huurder deze maatregelen opvolgen.

5. Annulering door de huurder

5.1. Indien een overeenkomst geannuleerd wordt meer dan 30 dagen voor het verblijf dan zal deze het voorwerp uitmaken van de aanrekening van annuleringskosten van 50% van de verblijfskosten. Feitelijk, de aanbetaling met de eventuele geboekte addons in mindering gebracht.  Bij een annulering op minder dan 30 dagen voor het verblijf zijn annuleringskosten verschuldigd van 100% van het verblijfskosten.

6. Zorg voor huis en omgeving

6.1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, en zij die hem vergezellen, met de vereiste zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. Indien de huurder, of zij die hem vergezellen, zich niet als “goede huisvader” gedraagt of ernstige hinder of last veroorzaakt voor zijn omgeving, kan hem de verdere toegang tot het vakantiehuis onmiddellijk worden ontzegd, en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op enige restitutie of schadevergoeding.

6.2. Indien de huurder, of zij die hem vergezellen, onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde huis en/of de inboedel, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder, of zijn gevolmachtigde, gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk vergoed te worden. De huurder is aansprakelijk voor de door hem, of door zij die hem vergezellen, veroorzaakte schade ook indien deze schade na zijn vertrek geconstateerd wordt.

6.3. Van de borgsom wordt na het verblijf  de kosten van extra addons en van eventuele schade in mindering gebracht en uiterlijk binnen de 2 weken na het verblijf aan de huurder teruggestort.

6.4. De huurder dient er tijdens zijn verblijf op toe te zien dat het nodige elementaire onderhoud verricht wordt. Eventuele extreme schoonmaakkosten zullen bijkomend op de borgsom aangerekend worden.

6.5. Badhanddoeken (er is slechts 1 handdoek bij het bedlinnen) en keukendoeken dienen de huurder zelf in voldoende aantallen te voorzien.

6.6. Huisdieren krijgen toegang tot de woning na overleg met de verhuurder.

6.7. De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid te laten verzekeren. (cfr brandverzekering)

7. Verhuurdersengagement

7.1. De verhuurder is gehouden, zo alle voorwaarden voldaan zijn, zijn engagement lastens de huurder te honoreren.

7.2. De verhuurder is, zo hij door overmacht of verkoop van de woning, de overeenkomst niet kan honoreren, gehouden de huurder daar onmiddellijk, per email, van in kennis te stellen en alle reeds uitgevoerde voorafbetalingen onverwijld terug te storten zonder dat de huurder aanspraak zal kunnen maken op enigerlei schadevergoeding.

7.3. Generlei aansprakelijkheid wordt door de verhuurder aanvaard voor verlies , achterlaten, diefstal, beschadiging, letsel, ongeval, … veroorzaakt aan personen, dieren en/of goederen tijdens of tengevolge van een verblijf in de vakantiewoning.

7.4. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken veroorzaakt buiten zijn wil; bij voorbeeld gebrekkige kwaliteit van de nutsvoorzieningen e.d.m.

8. Ontvangst

8.1. De sleutel wordt tijdig ter beschikking gesteld van de huurder.

8.2. Eventuele tekortkomingen, onvolledige inventaris, schade aan materiaal, e.d.m. die zouden vastgesteld worden bij het toekomen in de vakantiewoning dienen onverwijld aan de verhuurder, of zijn gevolmachtigde, kenbaar gemaakt te worden.

8.3. Bij het verlaten van de vakantiewoning dient de huurder er op toe te zien dat de voorgeschreven taken (cfr. Huisregelement) stipt uitgevoerd worden. Inbreuken hierop zullen het voorwerp uitmaken van het aanrekenen van supplementaire kosten.

null

De gezelligste vakantiewoning in de Belgische Ardennen voor groepen van 36-40 personen.

Contact

Zum Schwarzenvenn 4 4770 Deidenberg (Amel) Belgiëvakantiewoningardennerhof@gmail.com+32 494 67 36 31