Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen uw gebruik van de website gelegen op https://ardennerhof.be en alle gerelateerde diensten die worden aangeboden door ArdennerHof.

Door toegang te krijgen tot https://ardennerhof.be, stemt u ermee in om zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, is het verboden om deze website te gebruiken of toegang te krijgen tot andere diensten die worden aangeboden door ArdennerHof.

Wij, ArdennerHof, behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te herzien en te wijzigen naar ons eigen goeddunken. Bij het doen van dergelijke wijzigingen zullen wij deze pagina bijwerken. Eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zullen onmiddellijk van kracht zijn vanaf de datum van publicatie.


Identiteit van de ondernemer

De website https://ardennerhof.be is gepubliceerd door Tona BVBA.

Bedrijfsnaam: Tona BVBA (hierna genoemd "ArdennerHof")

KVK Nummer: HR 45 358

BTW Nummer: BE0416923717

Adres: zum Schwarzenvenn 4, 4770 Amel, België

E-mail: vakantiewoningardennerhof@gmail.com

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 19 oktober 2023.


Beperkingen van gebruik

Door gebruik te maken van deze website, garandeert u namens uzelf, uw gebruikers en andere partijen die u vertegenwoordigt dat u niet:

  1. wijzig, kopieer, bereid afgeleide werken voor, decompileer of reverse engineer enig materiaal en software die op deze website staan;
  2. verwijder auteursrechten of andere eigendomsaanduidingen van enig materiaal en software op deze website;
  3. overdragen van het materiaal naar een andere persoon of het "spiegelen" van het materiaal op een andere server;
  4. opzettelijk of nalatig deze website of een van de bijbehorende diensten van ArdennerHof misbruiken of verstoren;
  5. deze website of de bijbehorende diensten gebruiken om enig lastigvallend, onfatsoenlijk, obsceen, frauduleus of onwettig materiaal te verzenden of te publiceren;
  6. deze website of de bijbehorende diensten gebruiken in strijd met enige toepasselijke wetten of regelgevingen;
  7. deze website in combinatie met het verzenden van ongeoorloofde advertenties of spam gebruiken;
  8. gebruikersgegevens verzamelen zonder de toestemming van de gebruiker; of
  9. deze website of de bijbehorende diensten op een manier gebruiken die inbreuk kan maken op de privacy, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendom in de materialen op deze website is eigendom van ArdennerHof of in licentie gegeven aan ArdennerHof en wordt beschermd door toepasselijke auteursrechten en handelsmerkwetten. We verlenen onze gebruikers toestemming om één kopie van de materialen te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik.

Dit vormt de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen of de Gebruiksvoorwaarden schendt en kan te allen tijde door ArdennerHof worden beëindigd.

Aansprakelijkheid

Onze website en de materialen op onze website worden geleverd op basis van 'as is'. Voor zover toegestaan door de wet, geeft ArdennerHof geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom, of andere schending van rechten.

In geen geval is ArdennerHof of haar leveranciers aansprakelijk voor enig gevolgschade geleden of veroorzaakt door u of een derde partij als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om deze website of de materialen op deze website te gebruiken, zelfs als ArdennerHof of een geautoriseerde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld, mondeling of schriftelijk, van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In het kader van deze overeenkomst omvat "gevolgschade" elke gevolgschade, indirecte schade, werkelijke of verwachte winstderving, verlies van voordeel, verlies van omzet, verlies van bedrijfsactiviteiten, verlies van goodwill, verlies van kansen, verlies van besparingen, verlies van reputatie, verlies van gebruik en/of verlies of corruptie van gegevens, hetzij op grond van statuut, contract, billijkheid, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), vrijwaring, of anderszins.

Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op onze website verschijnen, zijn niet uitputtend en dienen alleen voor algemene informatiedoeleinden. ArdennerHof staat niet garant voor de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op deze website, of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op enige bronnen die aan deze website zijn gekoppeld.

Links

ArdennerHof heeft niet alle sites beoordeeld die aan zijn website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gekoppelde site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring, goedkeuring of controle door ArdennerHof van de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde site is op eigen risico en wij raden u ten zeerste aan uw eigen onderzoek te doen naar de geschiktheid van die sites.

Recht op beëindiging

We kunnen uw recht op het gebruik van onze website opschorten of beëindigen en deze Gebruiksvoorwaarden onmiddellijk beëindigen door u schriftelijk op de hoogte te stellen van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Beëindiging

Elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar is, wordt zodanig verwijderd dat deze nietig of niet-afdwingbaar is. De geldigheid van de rest van deze Gebruiksvoorwaarden wordt niet beïnvloed.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Luik. U onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in die staat of locatie.

null

De gezelligste vakantiewoning in de Belgische Ardennen voor groepen van 36-40 personen.

Contact

Zum Schwarzenvenn 4 4770 Deidenberg (Amel) Belgiëvakantiewoningardennerhof@gmail.com+32 494 67 36 31